AMA01 Livestream với Co-Founder của KAMBRIA

MoonRadius đại diện cộng đồng để hỏi Anh Thức Vũ tất cả những câu hỏi của Anh em để giúp mọi người hiểu rõ hơn về nền công nghiệp Robotic, AI, OhmniLabs, nền tảng Kambria, KAT token, ứng dụng và các partners quan trọng…

#Kambria #AMA #OhmniLabs