FoodTube.net, Japanese Restaurant, Hoshi, Santa Clara, CA

(408) 554-7100
Hoshi (Since 2005)
246 Saratoga Ave
Santa Clara, CA 95050