MC VIỆT THẢO- CBL (601) Part 1- NHÀ HÀNG CƠM 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 8, 2017

MC VIỆT THẢO- CBL (601) Part 1- NHÀ HÀNG CƠM 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 8, 2017

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 601 (Part 1) với Việt Thảo được thực hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2017 tại Nhà Hàng Cơm 90 Degree ở Việt Nam Town, Thành phố San Jose, California Hoa Kỳ.

Nội dung:
_ Hủ Tiếu Sa Đéc khô.
_ Hủ Tiếu Mỹ Tho Khô.
_ Hủ Tiếu Nam Vang.
Cơm 90 Degree
Vietnamese Restaurant.
999 Story Road.
San Jose, CA. 95122
Tel. (408) 289- 1888