MC VIỆT THẢO- CBL (601) Part 1- NHÀ HÀNG CƠM 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 8, 2017 CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 601 (Part 1) với Việt Thảo được thực hiện vào [More]